Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Redactie-Commissie: J. M. KIVERON, Hoofdredacteur; H. J. KUNEMAN, Administrateur; K. Th. BEETS, J. H. FOCKENS en B. J. G. HOGEWIND, Redacteuren.

Vaste medewerkers voor Indië: J. W. HILBRANDER, Adsp.-Controleur te Djambi; P. DE KAT ANGELINO, CHR. PFEIFFER en W. S. BITTER,

Ambt. ter beschikking.

Correspondent voor Indië: F. J. G. VAN EMDEN, Commies-Redacteur a/h Dep. van Financiën, te Weltevreden.

ï£> Ca ^oortooorb.

Het is ons een aangename taak al degenen die medpffftwprkt

hebben aan het tot stand komen van dit nummer onzen welgemeenden dank te betuigen.

In de eerste plaats zij hier met erkentelijkheid gedacht aan de welwillende medewerking van de Hooggeleerde Heeren, de Professoren : Mr. J. H. Carpentier Alting, Mr. Dr. J. C. G. Jonker, Dr. L. Knappert, Dr. A. W. Nieuwenhuis en Dr. C. Snouck Hurgronje. Ook Prof! Dr. J S. Speijer heeft, betrekkelijk kort nog voor zijn verscheiden, door een bijdrage blijk gegeven van zijn hooggewaardeerde belangstelling.

Uit den aard der zaak vormen de artikelen van de hand onzer Professoren het hoofdbestanddeel dezer uitgave wat echter niet wegneemt dat wij de medewerking der overige inzenders ten zeerste op prijs stellen.

Zeer veel hulp en voorlichting hebben wij mogen ondervinden van de zijde van de Heeren Mr. N. Beets, onder-Directeur van 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam en J. F. L. de Balbian Verster, redacteur van het Nieuws van den Dag, benevens van de zijde der firma's Scheltens en Giltay te Amsterdam en de Erven F. Bohn te Haarlem wat aangaat het opsporen en verkrijgen van het illustratie-materiaal.

De firma Scheltens en Giltay stond ons in bruikleen af de

navolgende cliché's:

„Gezicht op de reede van Ternate,"

«Gezicht op de reede van Koepang,"

«Gezicht op de reede van Banda-Neira" en «Paleis te Buitenzorg."

Deze illustraties zijn ontleend aan het werk van Gen. Wüpperman : «Nederland voor 100 jaar".

De Erven F. Bohn stonden ons in bruikleen af de cliché's : «Willem I als Souverein Vorst" en «Het driemanschap."

Deze afbeeldingen zijn ontleend aan het „Historisch Gedenkboek."

De overige illustraties zijn vervaardigd naar oorspronkelijke gravures aanwezig in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.

Ten slotte brengen wij den ontwerper van de titelplaat, onzen oud-collega W. S. Bitter, hartelijk dank voor de bereidwilligheid waarmede hij aan ons verzoek gehoor heeft gegeven

DE REDACTIE.

Sluiten