Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onbekend. Een zeer groote vooruitgang was het op het gebied van scheikundig onderzoek geweest, toen I. Zeiler J) door kalk met zwavel te koken een vloeistof bereidde, waarvan eenige droppels in den verdachten wijn gegoten, bij aanwezigheid van lood, dit door een zwarte verkleuring aanwezen. Het beginsel waarop de proef van Zeiler steunt, al wijzigde de scheikunde later den vorm, geldt nog tegenwoordig bij het opsporen ook van lood.

De behoefte aan helderder licht op het gebied van de kennis der vergiften , deed zich meer en meer gevoelen. In de eerste plaats zeker wel, wenschten de wetenschappelijke mannen door de kennis van het uiterlijk en de werking van vele vergiften meer algemeen te maken, een middel aan de hand te doen, om het gevaar dat deze stoffen met zich brengen beter te doen kennen, en daardoor gevaar te voorkomen.

Ernstig werd dit streven verdedigd ; niet minder ernstig bestreden, en door even wetenschappelijke mannen bedenkelijk geacht, vooral ook omdat de kennis van het opsporen van vergiften zoo uiterst onvolledig en gebrekkig was. Grold dit reeds voor minerale vergiften, aan het vinden van vergiften aan het planten- en dierenrijk ontleend , scheen met geen mogelijkheid te kunnen worden gedacht.

Johann Peter Frank acht het in 1774 ook wel wenschelijk de menschheid in te lichten en te waarschuwen tegen de meest voorkomende vergiften, en wil zelfs wel eenige wenken geven hoe men in voorkomende gevallen van vergiftiging moet handelen. Een beschrijving te geven in de landtaal van de geheele toenmalige kennis van vergiften , en die daardoor ook voor den leek toegankelijk te maken, acht hij echter uiterst bedenkelijk. Hy zegt:2)

') Dooimasia, signa, caussae et noxa vitii ly thargyrio mangonisati (Het oorspronkelijke heb ik niet kunnen raadplegen).

2) System einer volstandigen medicinischen Polizey 1794 Bd. XII, 23.

Sluiten