Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houdende lucifers, door de zoogenaamde Zweedsche, die in het kopje geen phosphorus bevatten en niet vergiftig zijn, zal daartoe evenzeer belangrijk hebben bijgedragen.

De waarneming, dat de kopjes der nieuwe lucifers geen doodelijke werking meer konden uitoefenen, naast de moeielijkheid zich zonder achterdocht te wekken phosphorus te verschaffen, zullen degenen, die het voornemen koesterden iemand door vergift naar het leven te staan, andere middelen hebben doen bedenken of genoopt hebben van hun snoode plannen af te zien.

Belangrijk uit een gerechtelijk scheikundig oogpunt zijn ook de methoden ter opsporing van scherpe zuren o. a. vitriool- of zwavelzuur, dat in Frankrijk meer dan eens tot misdadig doel wordt gebezigd, ook van andere bijtende stoffen, sodaloog b.v., doch ik kan daarbij thans niet stilstaan.

Al die wijzen van opsporing hebben echter betrekking op vergiften van delfstofielijken aard.

Wat in de geheimzinnige werkplaatsen van het dierenen plantenlichaam aan vergiften wordt opgebouwd en soms in enkele milligrammen den dood veroorzaken kan, kan langs de door mij geschetste wegen niet worden gevonden.

De werking van vele dier vergiften was van de planten waarin zij voorkomen, reeds eeuwen lang bekend. Philometor, van Pergamus, de koninklijke giftmenger, even als Attalus de derde, vooral ook Mithridates van Pontus, die allen vóór onze tijdrekening leefden, kenden het bilsenkruid, x) de dolle kervel, (ik herinner aan den dood van Socrates),2) de nachtschade, 3) het nieskruid, 4) den monnikskap, 5) den doornappel, 6) het opium, enz.; ook de vergiftige werking van Spaansche vliegen was bekend.

i) Hyoscyamus niger L. 2) Conium maculatum L. s) Atropa belladonna L. '») Veratrum album L. 5) Aconitum napellus L. c) Datura stramonium L.

Sluiten