Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat toen aanwezig was, behoorlijk kon worden geborgen. Intusschen was liet aantal studenten op de colleges en de praktische oefeningen sterk toegenomen en deed zich zoowel daardoor, als door toepassing van nieuwere methodes van onderzoek en bij het toenemend gebruik maken van projectie, het gebrek aan ruimte hoe langer hoe meer gevoelen. Allerlei vergeefsche pogingen werden gedaan, om het oude gebouw uit te breiden, jaarlijks werd de klacht over te beperkte ruimte in 't mineralgeol. laboratorium uit den mond van den aftredenden rector gehoord. Zoo verstreek weder ongeveer een tiental jaren, totdat een bijzonder incident mij aanleiding gaf, om opnieuw eene poging te doen tot het verkrijgen eener ruimere inrichting. Het was het bericht, dat aan het oude gebouw van den Commissaris des Konings in de O. Boteringestraat eene andere bestemming zou worden gegeven, dat mij de stoute schoenen deed aantrekken, om moeite te doen, dat mij het gebouw voor inrichting van een mineralogisch-geologisch instituut werd toegewezen. Met belangstelling werd dit denkbeeld door Heeren Curatoren opgevat, het gebouw werd op hun verzoek door mij opgemeten, een plan van verbouwing en inrichting door mij ontworpen, en eene begrooting van kosten opgemaakt. Ten slotte werd echter dat plan tot mijne groote teleurstelling verworpen en het gebouw voor astronomie ingericht, waartoe verbouwing niet noodig was. Zoo was dan ook deze hoop te loor gegaan: en ofschoon in 't zelfde van 10 Mei 1894 gedateerde schrijven, dat mij die treurmare bracht, door Heeren Curatoren ten volle werd erkend, dat de bestaande inrichting

' o

in het geheel niet voldeed zelfs aan de meest bescheiden eischen, en hunne bereidwilligheid werd te kennen jreffeven,

c-* o o <

om mede te werken, om in de bestaande behoeften op andere wijze te voorzien, en nadere daartoe strekkende voorstellen te ontvangen, zoo meende ik toch de verbetering van den toestand tot onbepaald verre toekomst verschoven te zien. Maar ziedaar, na een onderhoud met den President-Curator op 8 Dec. 1894, ontving ik op 12 Dec. van H. H. Curatoren de uitnoodiging, een plan voor den bouw van een Mineralogisch-

Sluiten