Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het personeel van 't laboratorium aan de verhuizing besteed; ik zal ook niet uitweiden over hetgeen nog in den loop der volgende jaren te doen overblijft, totdat zoowel in de laboratoria als in de musea alles zoodanig voltooid is, dat het aan mijne plannen beantwoordt.

Door den dringenden wensch, het schoone nieuwe gebouw in gebruik te nemen, is de. opening wat verhaast. Door de eenige maanden vertraagde aflevering van het eerste gedeelte der museumkasten, en de langere duur der werkzaamheden van het opslaan der kasten, dan men zich had voorgesteld, moest de verhuizing der verzamelingen tot September worden uitgesteld en kon dientengevolge nog maar een begin worden gemaakt met de nieuwe etalage. U zult daarom, tot mijn groote spijt, wanneer gij misschien straks eene wandeling door het gebouw zult doen, in het museumgedeelte nog niet overal den door mij gewenschten indruk kunnen verkrijgen.

Ik meen hiermede voldoende te hebben toegelicht en de belangstellende vragen te hebben beantwoord, waarom de opening van dit instituut niet reeds vroeger kon plaats hebben, maar zelfs nog had moeten worden uitgesteld.

Langer zal ik daarbij moeten stilstaan, om de noodzakelijkheid van dit instituut in 't licht te stellen, tegenover de in dat opzicht verspreide verkeerde opvattingen en denkbeelden, die mij vaak in bedekten vorm of openlijk zijn ter oore gekomen. Mogen zulke uitlatingen over eene zaak, waaraan men veel ten otfer heeft gebracht, onaangenaam aandoen en ontstemmen, toch kan ik ze in ons geval begrijpelijk en verschoonbaar vinden.

Verplaatsen wij ons eens een veertigtal jaren in het verleden terug in den tijd, toen ik zelf mineralogie en geologie studeerde: Het chemisch laboratorium was toen het laboratorium kxt è%oxw; physische kabinetten, d. i. verzamelingen van physische instrumenten, bestonden aan iedere akademie, maar physische laboratoria slechts op enkele plaatsen, zooals te Königsberg het laboratorium van Neumann, te Berlijn dat van Magnus, enkele jaren later dat van Rijke te Leiden, dat

Sluiten