Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of de verzamelingen der museums-afdeeling uitsluitend voor het akademisch onderwijs zouden dienen, dan wel ot daartoe ook op bepaalde uren aan liet publiek toegang zou worden verleend. De wensch, om zooveel mogelijk ook in ruimeren kring kennis te verspreiden en belangstelling te wekken voor eene liier veelal te weinig bekende en daarom minder beminde wetenschap, heeft den doorslag gegeven. Daardoor wérd het noodzakelijk, om stoornis te voorkomen, die al licht het museumbezoek voor de onderwijs- en werkafdeeling zou kunnen tengevolge hebben, dat beide afdeelingen wel in hetzelfde gebouw vereenigd, maar van elkander afgescheiden werden gehouden. Op welke wijze dit doel bereikt is, zult gij aanstonds zien, wanneer gij van de gelegenheid gebruik wilt maken, om dispositie en inrichting der lokaliteiten te bezichtigen.

Ten slotte zij het mij vergund, nog eenige opmerkingen te maken met betrekking tot mijne opvatting aangaande het theoretisch en practisch onderwijs en het verrichten van wetenschappelijke onderzoekingen.

Ik stel het onderwijs voorop, omdat het geldt eene akademische inrichting, omdat de universiteiten in het leven zijn geroepen tot opleiding in de verschillende wetenschappen en de hoogleeraren zijn aangesteld, om dat onderwijs te geven, al naar de wetenschap, die zij vertegenwoordigen, of alleen theoretisch door colleges, of tevens door practische leiding tot het behandelen van wetenschappelijke vraagstukken en het verrichten van wetenschappelijke onderzoekingen. Dat de hoogleeraar, tenminste hij die dien naam verdient, het als de schoonste taak zal beschouwen, ook door het doen van oorspronkelijk wetenschappelijk werk tot den vooruitgang zijner wetenschap bij te dragen, zelf een schitterend voorbeeld voor zijne leerlingen, spreekt mijns inziens van zelf. Voor hem, als wetenschappelijk man, zal het vermeerderen zijner wetenschap zijn hoogste plicht, zijn levenstaak, zijn levensgeluk zijn. benijdenswaardig hij, voor wien de bevrediging van dien drang wordt tot een steeds opwellende bron van voldoening, van geluk, die niet kent het kwellend gevoel van onvoldaanheid

Sluiten