Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van hem, die door den omvang der lieni opgedragen taak genoodzaakt is, zijne kracht en tijd geheel te wijden aan het onderwijs, voor wien het streven naar de bereiking van dat schoone ideaal zoodoende een sisyphós-werk is.

Men zal begrijpen, dat de mineraloog en geoloog, aan wien het onderwijs in al de in deze schoone inrichting vertegenwoordigde vakken is opgedragen, waarvoor aan de meeste akademies in het buitenland twee of drie verschillende leerstoelen bestaan, allicht in deze weinig benijdenswaardige positie zal verkeeren en dat te meer, wanneer men daarmede rekening houdt, dat zijn arbeidsveld niet alleen tot studeervertrek, laboratorium en museum is beperkt, maar dat onderzoek en verzamelen in de natuur en wetenschappelijke reizen een voornaam gedeelte van zijne wetenschappelijke taak uitmaken. Gaarne geef ik toe, dat er aan eene verlichting zijner taak moeilijkheden verbonden zijn, maar toch meen ik op de bestaande wanverhouding te moeten wijzen en op de mogelijkheid den toestand te verbeteren. Is het wel billijk de accumulatie van vakken, waartoe zoo heterogene wetenschappen als kristallographie en palaeontologie behooren, te wettigen door het betrekkelijk klein aantal studenten voor die vakken, terwijl het werk van den hoogleeraar in hoofdzaak hetzelfde is, mag het aantal toehoorders groot of klein zijn en alleen de voldoening van zijnen arbeid met het aantal toehoorders vermindert.

Dient niet daarmede rekening te worden gehouden, dat die vakken zijn examenvakken niet alleen in 6 verschillende candidaatsexamens maar ook in 3 verschillende doctoraal-examens, dat dus alle genoemde vakken theoretisch en practisch moeten worden onderwezen en wel op de hoogte der wetenschap, beantwoordende aan de eischen, die men bij een doctoraal examen zal moeten stellen ? Al zou het oprichten van een tweeden leerstoel 't meest gewenscht zijn, ik houd het er voor, dat ook reeds op eene andere wijze veel verbetering mogelijk zou wezen. Ik geloof namelijk, dat de fout ligt in eene verkeerde verdeeling der vakken; ik begrijp niet, hoe men daar-

Sluiten