Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwerpen, Juli 1910.

In Vlaamsch België werd het bericht, dat Koning Albert, bij zijne troonsbeklimming, den grondwettelijken eed oak in het Nederlandsch had afgelegd, met levendige vreugde vernomen. Het was de eerste plechtige erkenning van het goede recht onzer taal na tachtig jaren miskenning.

Een Comiteit, gevormd uit vertegenwoordigers van de voornaamste Vlaamschgezinde maatschappijen des lands, kwam tot stand om dit heugelijk feit te herdenken en den Koning de dankbaarheid der Vlamingen te vertolken.

Het besloot van deze gebeurtenis gebruik te maken om het huidige programma der Vlamingen in enkele bladzijden uiteen te zetten en aan den Souverein daarvan een exeirplaar te overhandigen.

Die dankbetuiging aan den Koning en die samenvatting onzer verzuchtingen, zooals zijhier achter volgen, werden op groot getal afgedrukt en door heel het Vlaamsche land verspreid.

Namens de Vlaamschgezinde Maatschappijen :

de Liberale Vlaamsche Bond (Antwerpen)

de Nederduitsche Bond (Antwerpen)

het Davidsfonds het Willemsfonds

de Algemeene Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreidmg

het Algemeen Nederlandsch Verbond (groep België)

de Katholieke Vlaamsche Landsbond

het Nationaal Vlaamsch Verbond

het Vlaamsch Handelsverbond

de Vlaamsche Volksraad

Eigen Taal, Eigen Zeden (Antwerpen)

het Katholiek demokratisch Verbond (Antwerpen»

de Liberale Volkspartij (Antwerpen)

het Verbond der Vlaamsche Maatschappijen (Antwerpen)

de Vlaamsche Wacht (Antwerpen)

de Onpartijdige Vlaamsche Kring (Charleroi)

de Vlaamsche Wacht (Kortrijk)

hot Vlaamsch Bondgenootschap (Leuven)

De Uitvoerende Commissie :

Max ROOSES, Voorzitter,

A. J. HENDRIX, Schrijver,

Lod. DE RAET, A. C. VAN DER CRUYSSENr

Adelf. HENDERICKX, J. VAN DE VENNE,

Flor. HEUVELMANS, Is. VAN DOOSSELAERE, Dr A. VAN DE PERRE, Em. WILDIERS.

Sluiten