Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Programma der ©lamingen

aangeboden aan 2?ijns l^onillQ ^lbcrt.

Na de Omwenteling van 1830, scheen de volledige verfransching en het verdwijnen der Vlaamsche (Nederlandsche) taal in Vlaamsch-België nog enkel een kwestie van tijd.

De bewindvoerders, die nu het roer in handen kregen, gingen uit van het beginsel, dat, ter wille der eenheid van den Staat, in zulke hachelijke omstandigheden geboren, een degelijk bestuur van het land op ééne taal moest berusten. Zij vleidden zich met de begoocheling dat eenheid van taal in België te bereiken was door de Vlamingen tot het verwaarloozen van hun taal te brengen en tot aannemen van het Fransch, dat de officieele taal in België werd door het besluit van 16 November 1830.

Met het oog op dat doel werden alle maatregelen genomen . het hooger en het middelbaar onderwijs werden volkomen veriranscht, de Vlaamsche taal werd er zelfs niet meer of nog nauwelijks onderwezen ; Fransche rechtspleging voor alle rechtbanken in 't Vlaamsche land ; volkomen verfransching van het leger; verfransching van alle takken van het bestuur , voor het minste ambt werd in Vlaamsch-België de kennis der Fransche taal verplichtend gemaakt en daarenboven werd dit gedeelte van het land overstroomd met Waalsche beambten.

Aldus werd op kunstmatige wijze de noodzakelijkheid der kennis van de Fransche taal aangekweekt. Onze hoogere standen waren lang vóór 1830 verfranscht: zij zouden tegen de genomen maatregelen niet opkomen, deze zouden integendeel hun volle goedkeuring en medewerking verwerven.

De Grondwet van 1831 had weliswaar in art. -3 de gelijkheid der in België gesproken talen erkend en de vrijheid voor de burgers de taal hunner keuze te gebruiken, maar deze vrijheid werd ook ingeroepen door de verfranschte ambtenaars en rechters, en bij botsing tusschen den minderen burger of terechtstaande, die niets dan Vlaamsch kende, en den boven hem aangestelde, die alleen Fransch verstond, geschiedde alles in het Fransch.

Sluiten