Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iningen niet weten. De ware eenheid van het land eischt dat aan de beide stammen, zoowel aan de Vlamingen als aan de Walen, de gelegenheid worde verschaft zich natuurlijk en volledig te ontwikkelen, hun maximum te geven op intellectueel en stoffelijk gebied, en dit kan slechts in eigen taal gebeuren.

Een andere vervreemding, gevaarlijker dan die tusschen Walen en Vlamingen, moet in Vlaamsch-België tegengewerkt worden. Het is de in sociaal opzicht zoo gevaarlijke klove tusschen de Franschsprekende hoogere standen en de Vlaamsch-

sprekende massa van kleine burgers, werklieden en landbouwers.

* *

De Vlamingen zijn geene vijanden der Fransche taal, zij zullen steeds deze taal met ijver en liefde aanleeren als de taal van de andere helft van het land, voor eigen ontwikkeling of voor het vervullen van een openbaar ambt. Maar zij streven er naar aan hunne taal de eerste plaats in VlaamschBelgië te verzekeren, zoowel in het huisgezin, in het onderwijs, als in gansch het openbaar leven.

Is de Vlaamsche bevolking, met haar aloude beschaving, dit ideaal, dat bij al de Europeesche volkeren gemeengoed geworden is, dan onwaardig?

Niemand zou zulks durven beweren, evenmin als dat onze taal minderwaardig of ongeschikt is voor de uitingen van wetenschap en kunst of voor hooger geestesleven.

Het verlichte Nederland, waar onze taal de rol vervult die wij haar in Vlaamsch-België toewenschen, kan daarvoor borg staan.

Staten met kleiner taalgebied dan het onze, zooals de Noordsche Koningrijken, zooals die van het Balkaansche Schiereiland genieten dat recht. Het gebied, waar onze taal gesproken wordt, is overigens zoo klein niet als zekeren, meestal onwetenden en Vlaamschonkundigen, steeds beweren : VlaamschBelgië, Nederland, Insulinde, Zuid-Ai'rika, haast tot aan Katanga, tot aan de grens van het Afrikaansche Rijk, dat Leopold II voor ons dierbaar vaderland als een nieuw arbeidsveld voor alle Belgen verwierf, daar weerklinkt onze moedertaal; Zuid-Afrika, waar tot diepe ontroering van alle Vlaamsche Belgen, Minister Malan aan België's toekomstigen Koning den welkomsgroet van onze Zuid-Afrikaansche taalbroeders

bracht in onze dierbare moedertaal.

*

* *

België's eerste en geliefde Koning onderteekende den 27" Juni

Sluiten