Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scholen zoo opmerkelijk klein in getal zijn in Vlaamsch-België is het gebrek aan degelijke leerkrachten.

De vorming van een geoefenden arbeiderstand in VlaamschBelgië wordt daardoor bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt. In het algemeen klaagt men dat onze handenarbeid ongeoefend is gebleven en wordt toegepast op de minst winstgevende fabricaten: veie handelswaren verlaten ons land als halffabrikaten, om in andere landen verder bewerkt te worden. Dit kan vooral gezegd worden voor het Vlaamsche land, waar geene kolenmijnen of steengroeven, geen groote ijzer- of glasnijverheid, maar wel overvloedige werkkrachten aanwezig zijn, die zich moeten toeleggen op arbeid die uitteraard, op de internationale arbeidsmarkt, weinig winstgevend is : daardoor zijn de loonen in Vlaanderen zoo laag.

Jaarlijks verlaten meer dan 60.000 werklieden (de Franschmans) gedurende maanden vrouw en kinderen om in Frankrijk als veldarbeiders, delvers of steenbakkers werk te vinden, terwijl in eigen land de bestbetaalde plaatsen, die meer technische vaardigheid eischen, door Walen of vreemdelingen ingenomen worden.

De hoedanigheid van onze Vlaamsche arbeidskrachten dient veredeld te worden door een degelijk Vlaamsch nijverheidsen vakonderwijs.

Van de goede of slechte verhouding tusschen. werkgever en arbeiders hangt dikwijls de bloei of de ondergang der onderneming af. Het Vlaamsche land heeft behoefte aan Vlaamsche Captains of industry, maar de werking van den nijverheidsbaas als sociale ingenieur kan eerst ontstaan met een Vlaamsch hooger technisch onderwijs.

Het behandelen der technische vraagstukken in het Nederlandsch ten behoeve van Vlaamsche-België (bruggen en wegen, zeewezen, spoorwegen, telegraaf- en telefoonwezen, arbeidstoezicht) veronderstelt insgelijks een technische opleiding in het Nederlandsch.

Eindelijk stelt de ontdekking van een uitgestrekt kolenbekken in het zuiverst Vlaamsch gedeelte van ons land, in de Kempen, tal van nieuwe vraagstukken, vooral van socialen aard. Al de misstanden hooger opgesomd zuilen zich hier voordoen, maar in veel grootere mate : de rol van den privaten ingenieur zoowel als die van den staatsingenieur zal hier zwaar zijn, zoodat het opleiden van Vlaamsche mijneningenieurs een sociale noodzakelijkheid van allereerste beteekenis is, zoowel voor de

Sluiten