Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-foekomst der Kempische bevolking, als voor het gansche land.

Dat zulk hooger technisch onderwijs in de Nederlandsche taal geen droombeeld is, bewijst de bloei der Technische Hoogeschool van Delft, die thans meer dan 1200 studenten telt, verdeeld over al de ingenieursvakken.

Hooger Candbouiooncleripijs.

De landbouw is in Vlaamsch-België, benevens de textielnijverheid, de hoofdbron van het inkomen. In de laatste vijf-en-twintig jaar heeft de Staat meer dan 20 millioen frank uitgegeven voor het landbouwonderwijs. Maar hoeveel is daarvan werkelijk nuttig besteed geworden in de Vlaamsche streek? Onze Vlaamsche landbouwers kennen geen andere taal dan het Vlaamsch en nochtans is het hooger landbouwonderwijs (te Gembloux) en nagenoeg gansch het middelbaar landbouwonderwijs in de Fransche taal ingericht.

Schreef niet Tisserand, de bekende Fransche landbouwkundige: « Un enseignement supérieur reposant sur de larges bases, loin de n'être que le couronnement de Vorganisation de l'instruction agricole, en formera au contraire le véritable fondement. »

Welnu van Gembloux, in het Walenland gelegen en met Fransch onderricht, gaat voor Vlaanderen rechtstreeks geen invloed uit.

Is het daardoor niet dat, vergeleken bij de minder goed door de natuur bedeelde Waalsche provinciën, de verachterde toestand van den Vlaamschen landbouw niet valt te loochenen ? Deze minderheid kan overigens met cijfers bewezen worden, zoodat het vraagstuk van een Vlaamsch hooger landbouwonderwijs werkelijk voor de Vlamingen een millioenenquaestie is.

Verder is, om talrijke landbouwkundig-economische en -sociale redenen, een hooger landbouwonderricht in de Nederlandsche taal voor Vlaanderen onontbeerlijk.

Immers de staatsbedrijvigheid op landbouwgebied is een onmisbare voorwaarde voor de welvaart van den landbouw geworden, want langzamerhand is een wetenschappelijke leiding van het landbouwbedrijf onontbeerlijk gebleken.

Het hooger landbouwonderwijs heeft daardoor meer en meer aan omvang en beteekenis gewonnen.

Men heeft wel eens Vlaanderen « la terre classique de 1'agriculture » genoemd. Is de toestand nog zoo erg niet als hij met de bestaande onderwijstoestanden zou kunnen zijn,

Sluiten