Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

practische en minst kostenvergende oplossing te liggen in de oprichting te Kuregem van een Vlaamsche veeartsenijkundige afdeeling nevens de bestaande Fransche.

flQiclcielbaar Onderwijs.

Het hooger onderwijs beoogt vooral het aanleeren der wetenschap en het voorbereiden tot een maatschappelijke rol ; het middelbaar onderwijs heeft in hoofdzaak tot doel het aanleeren der talen en der beginselen van de wetenschap, alsook het ontwikkelen van den geest als voorbereiding tot de hoogere studiën.

Het middelbaar onderwijs zorgt verder voor de opleiding van de meeste beambten van handel, nijverheid en bankwezen, terwijl anderzijds meest al de beambten van den Staat (Ministeriën, post- en telegraafwezen, spoorwegen), van de provinciën en de groote gemeenten in de athenea, colleges en middelbare scholen gekweekt worden.

Het sociaal nut van een grondige kennis der Nederlandsche taal voor deze talrijke schaar, die de kern uitmaakt van den middelstand, is voor iedereen tastbaar. Deze middelstand is in Vlaamsch-België nog zuiver Vlaamsch ; de jongelieden die iiun middelbare studiën doen, hebben in de lagere school een hoofdzakelijk Vlaamsch onderricht gekregen, met een onvoldoende kennis van het Fransch.

De opvoedkunde zoowel als hei welbegrepen belang der Vlaamsche jongens en meisjes, eischen dus dat voor gansch het middelbaar onderwijs, de moedertaal, het Nederlandsch, de voertaal weze voor de meeste vakken, de moderne talen (Fransch, Engelsch en Duitsch) uitgezonderd in zooverre deze talen door de rechtstreeksche methode worden onderwezen.

Men mag wel zeggen dat dit op den huidigen dag nog nergens het geval is, al heeft de wetgevende macht ingezien dat het stelsel van volledige verfransching, dat vroeger in zwang was, niet meer te dulden was. De gegrondheid der Vlaamsche eischen werd dus principieel erkend, maar in de praktijk staat het nog treurig gesteld en nog steeds worden heele geslachten van jongens en meisjes opgeofferd, in hun natuurlijke ontwikkeling gestremd door het heilloos stelsel

van verfransching dat na het jaar '30 zegevierde.

* *

Door de wet van 15 Juni 1883 op het middelbaar onderwijs wordt bepaald, dat de leergang in het Nederlandsch op de

Sluiten