Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vlaamsche manschappen zou oneindig beter, sneller geschieden, wat met den verkorten diensttijd een dringende eisch wordt, en het moreel gezag der officieren zou er bij winnen.

Zij zouden ook voor de Vlamingen een der groote grieven wegnemen, die meer dan de helft der Belgen tegen de bestaande legerinrichting doen gelden.

Eindelijk zou het leger er een meer nationaal karakter door krijgen. Vaderlandsliefde en weerbaarheid zouden er door gebaat worden.

Hef fèesïuur.

In geen enkelen tak der Staatsbedrijvigheid werd de politiek van centralisatie en eenmaking door algemeene verfransching zoo stelselmatig doorgevoerd als in de verschillende bestuurlijke diensten. In alle landen, worden de betrekkingen aan den Staat aanzien als het patrimonium van allen, omdat alle burgers gelijke belastingen opbrengen. Moest dit als waarheid gelden, daar op 100 inwoners er 60 Vlamingen en 40 Walen zijn, dan zouden de ambten in gelijke verhouding moeten staan of dan zou men ten minste evenveel Vlamingen als Walen in het Staatsbestuur moeten aantreffen. « Door allerlei misbruiken schijnt de bureaucratie stelselmatig de Vlamingen van al de ambten en inzonderheid de hoogste, te willen verwijderen », zegt Didascalos in Open Brieven gericht tot den heer Helleputte, Minister van spoorwegen, Posterijen, Telegrafen en Telefonen. In deze brieven werd ook gewezen op de schreeuwende ongelijkheid tusschen Walen en Vlamingen, wat het getal bekleede plaatsen betreft.

Tot voor weinige jaren, en thans nog in zekere middenbesturen, was voor de aanwerving van de beambten en ambtenaars, hetzij bij keuze of door examen, van de kennis van het Nederlandsch, geen spraak, zelfs indien de ambtenaar gedurende zijn gansche loopbaan in het Vlaamsche land moest gevestigd blijven.

De wet van 22 Mei 1878 regelt het gebruik van de Nederlandsche taal in het bestuur en moesteen einde maken aan de bestuurlijke willekeur gepleegd tegenover de Vlaamsche burgers.

De grootste leemte dezer wet is wel dat zij niet zorgde voor een ordentelijke uitvoering door regels te stellen voor het aanwerven van het personeel. In alle besturen werden dadelijk vertaalbureelen ingericht, om de onkunde der beambten

Sluiten