Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onkundige beambten en ambtenaars van het Middensbestuur hebben geen betrekking methetVlaamscheland, velen minachten of kennen deze streek niet en onbekend maakt onbemind. Dezelfde ambtenaars, gewonnen en geboren in 't Waalsche land, bevorderen deze streek op velerlei wijze. (Brieven van Didascalos).

Nog in ander opzicht heeft deze overheersching van Vlaamschonkundige beambten zeer nadeelige gevolgen voor de algemeene ontwikkeling en de economische opvoeding van de Vlamingen. Naarmate de bedrijvigheid van den Staat uitbreiding nam, naarmate hij als cultuurstaat optrad, heeft hij voor taak genomen de geestelijke en stoffelijke belangen van de burgers te bevorderen ; eene zijde daarvan is het uitgeven van boekdeelen, werken over onze nijverheden, over de visscherij, over de statistiek van bevolking, nijverheid en landbouw, over den handel, zooals de verslagen van onze bezoldigde consuls, driejaarlijksche verslagen overallerhandeStaatszaken, enz. Deze werken komen we! te recht in de Vlaamsche volksbibliotheeken : maar het volk kunnen zij niet helpen, zij zijn allen in het Fransch opgesteld.

Aldus wordt feitelijk de Vlaming van de weldaden van den cultuurstaat uitgesloten, en dat door goed betaalde ambtenaars die hun ambt niet naar bshooren kunnen vervullen. Duizend feiten van denzelfden aard geven voor de achterlijkheid van Vlaamsch-België duidelijke oorzaken genoeg aan. In andere landen, waar de ambtenaars die minachting niet gevoelen voor de taal van meer dan de helft des volks, bestaan deze misbruiken niet: in Zwitserland zijn alle uitgaven tweetalig (Duitsch en Fransch), in Hongarije, in Zweden insgelijks, niettegenstaande het beperkt taalgebied. Heeft overigens de uitgave van het tweetalig Treinboek niet glansrijk bewezen, dat tweetalige uitgaven niet noodzakelijk dubbele of meerdere kosten na zich slepen ?

Om in deze, voor Vlaamsch-België in alle opzichten nadeelige toestanden, verbetering te brengen, vragen de Vlamingen, naast een degelijk onderricht van het Nederlandsch in de officieele en vrije gestichten van middelbaar onderwijs, een Vlaamsche Hoogeschool; en eene ambtenaarswet die zou bepalen :

1° dat de taal van het innerlijk bestuur in Vlaamsch-België het Nederlandsch, in Waalsch-België het Fransch zij; dat in het middenbestuur de twee talen op gelijken voet zouden staan ;

Sluiten