Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2U dat bij de aanwerving van beambten en ambtenaars voor Vlaamsch-België een grondige kennis van het Nederlandsch zou geëischt worden, evenals in het Walenland van het Fransch ; voor het middenbestuur zou een grondige kennis van beide landstalen opgelegd worden;

3° dat al de bevorderingsexamens, die vooral betrekking hebben op dienstzaken, in Vlaamsch-België zouden afgelegd worden in het Nederlandsch ; in het Walenland, in het Fransch, en in het middenbestuur, naar keuze van den beambte, in het Nederlandsch of in het Fransch ;

4° dat al de uitgaven en drukwerken voor het publiek of voor den inwendigen dienst bestemd in het Nederlandsch en in het Fransch, en tegelijkertijd, zouden uitgegeven worden.

Vlaamsche Stoffelijke belangen.

Sedert eenige jaren leeft men in zekere Belgische kringen in een roes van optimisme, die in 1905, met de verjaringsfeesten, zijn hoogtij vierde: hooge handelscijfers, bloeiende nijverheid, druk scheepvaartverkeer, het moest alles dienst doen om België's welvaart en rijkdom in bladen, tijdschriften en boeken luide te verkondigen.

Beschouwt men echter deze schitterende cijfers van naderbij, dan ondervindt men aldra, dat alle Belgen zich niet in dezelfde mate mogen verheugen over hun rechtmatig aandeel in dien welstand. Onze Vlaamsche landbouwersstand, onze Vlaamsche burgerij, onze Vlaamsche arbeidersklasse, bereiken niet hun vollen groei bij gebrek aan de noodige verstandelijke werktuigen : gebrek aan algeineene ontwikkeling, gebrek aan vakkennis zijn de oorzaken der intellectueele en economische achterlijkheid van dit gedeelte van het Belgische volk. Hoeveel Vlaamsche werkkracht is er in Vlaamsch-België niet verloren gegaan door de stelselmatige verwaarloozing der volkstaal, werkkracht, die opgewekt, dienstbaar gemaakt door een realistischen blik op de ware behoeften van het volk, aan Vlaanderen een ander uitzicht zou gegeven hebben. Alleen de lagere school is overwegend Vlaamsch, al het andere onderwijs in handelsscholen, technische scholen, hoogeschool, alles is op Franschen leest geschoeid. Zoo kan de Vlaming niet die normale en geleidelijke ontwikkeling genieten, die men bij alle vrije volken gadeslaat.

De uitslagen bleven niet uit: Vlaanderen is het land van

Sluiten