Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de nijverheid. Zoo werd de zee verwaarloosd als vervoermiddel, in de zeevaart, en als nimmer uitgeputte voorraadkamer, in de visscherij. Die verwaarloozing strekt zich uit tot de visschersbevolking en de menschen der kust in het algemeen. Toen in 1845-47 de helft der Vlaamsche bevolking door de omwenteling in de productiewijze en door het mislukken van den oogst van de openbare weldadigheid moest leven, als de Vlaamsche bevolking, dreigde ten onder te gaan in kommer en ellende, dacht noch de Regeering, noch de goed betaalde staf Waalsche ambtenaars er aan in de zee, voor de toekomst, eene bron van voedsel en van geldopbrengst tevens, te zoeken.

Bij andere crisissen, in 1863 (katoencrisis), in 1880 (landbouwcrisis) evenmin. Een uur van de zee vinden de menschen een meer dan schriel bestaan in het bewerken van een plekje gronds. Terwijl ons land overbevolkt is, in de dorpen en vele steden de visch een weeldeartikel is, laat men ten onzent de vischrijke ruimten der zee aan onze naburen over. Is er in de laatste jaren daarin verandering gekomen, dan danken wij dit grootendeels aan de belangstelling door den Koning, als Kroonprins, aan onze visschers getoond. Laten wij hopen dat het werk der Ibis den weg zal openen tot menige dringende hervorming.

*

* *

Alhoewel Vlaamsch-België drie zeehavens bezit en een der

prachtigste stroomen van Europa, zijn wij jin de laatste halve

eeuw niets vooruitgegaan op gebied van scheepvaart en dat

in een tijdperk waar handel en nijverheid een ongehoorde vlucht namen.

Daar vooral zijn hervormingen noodig : het gansche zeewezen is een Fransche dienst, onze zeevaartscholen van Antwerpen en Oostende zijn verouderde instellingen, maar het Fransch beeedt er de eereplaats. Zoowel op het schoolschip L'Avenir als vroeger op de ongelukkige Comte de Smet de Naeyer, is gansch het onderwijs Fransch, het Vlaamsch wordt niet eens geëischt bij het ingangsexamen, alhoewel deze private instelling jaarlijks 300.000 frank aan den Staat kost, meer dan het Conservatorium en het Hooger Handelsinstituut van Antwerpen te zamen. Aan het Antwerpsch Atheneum worden twee leergangen van zeevaartkunde en scheepsbouw, in het Fransch gegeven. Maar hier — zoowel als op het schoolschip — zullen de uitslagen er van wel niet schitterend zijn. Cursussen over zeevaartzaken in 't Fransch geven, is nutteloos werk verrichten ; de Walen

Sluiten