Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1908 1909 1910

naar Amerika 66913 215440 202347

„ Engeland 10864 16945 13719

„ het vasteland van Europa. 23981 85570 96739

Totaal 101758 317955 412805

Ofschoon daarin ook de opbrengst van Serawak begrepen is en die van Nederlandsch-Indië daarvan niet is af te scheiden, toonen deze getallen toch duidelijk genoeg de vlucht aan, die de productie in Sumatra en Nederlandsch Borneo in de laatste jaren genomen heeft. Niettegenstaande de toename van het aanbod op de wereldmarkt, welke uit die getallen blijkt, zijn de prijzen in een paar jaren tijds verdubbeld. De Amerikaansche markt, welke ongeveer 75% van de geheele productie opneemt, geeft in de prijsbepaling natuurlijk den toon aan. Zij besteedde in 1908 naai gelang van kwaliteit 14 tot 18 shilling per cwt. cif. New York en eenigen tijd geleden 25 tot 50 shillings. Laatstelijk zijn de prijzen wat teruggeloopen. De opkoopprijzen in Borneo bedragen ƒ 8 tot f 10 pei pikol naar gelang van kwaliteiten.

Men kan zich uit een en ander gemakkelijk een begrip vormen van de beteekenis der vraag en der mededinging naar djeloetoeng. En het zal dan ook niemand moeilijk vallen te begrijpen, dat ondernemende fabrikanten er op uit zijn zich aan de werking van deze vraag en deze mededinging te onttrekken. Het heeft niet lang geduurd, of bij de Nederlandsch-Indische regeering zijn aanzoeken van kapitaalkrachtige buitenlandsche (Amerikaansche en Duitsche) fabrikanten ingekomen om het product te monopoliseeren. Het doel dat deze belanghebbenden beoogen, is de terreinen, waar djeloetoengboomen in het wild voorkomen, in

Sluiten