Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duidelijke wijze van een doorloopend nummer worden voorzien; bij die, welke vóór de aanvaarding der concessie reeds door de bevolking in bewerking waren genomen, wordt dit nummer in rood, bij de andere boomen in wit aangebracht. Van de gedurende elk kwartaal in exploitatie genomen boomen wordt door haar, onder bekendstelling der nummers dier boomen, met eene onderscheiding in wit en rood genummerd, voor het einde van elk volgend kwartaal eene schriftelijke opgave ingezonden aan het Hoofd van plaatselijk bestuur.

(6). Voor eiken tengevolge der exploitatie gestorven djeloetoengboom, ter uitsluitende beoordeeling van een door het Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen deskundige, betaalt de concessionarisse eene boete van ƒ 10. — , met dien verstande evenwel, dat gedurende de eerste vijf jaren van den termijn, waarvoor de concessie is verleend, voor het afsterven der van een rood nummer voorziene boomen geen boete kan worden gevorderd.

(7). Bij niet-voldoening aan het bepaalde bij het tweede, derde en vijfde lid, bij overtreding van het verbod in het vierde lid, of indien het tengevolge der exploitatie gestorven aantal djeloetoengboomen gedurende de eerste vijf jaren van den concessie-termijn, de in rood genummerde boomen niet meerekenende, tien procent of meer bedraagt van het geheele aantal in exploitatie genomen djeloetoengboomen, alles ter uitsluitende beoordeeling van het HooJi van gewestelijk bestuur, zal de concessie, onverminderd de betaling der ingevolge het vorig lid van dit artikel verschuldigde boeten, zonder rechterlijke tusschenkomst, bij aanzegging bij deurwaardersexploit aan de concessionarisse, kunnen worden vervallen verklaard.

Sluiten