Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zes ten honderd van de waarde der van het concessie-terrein verkregen djeloetoeng.

Deze waarde wordt berekend naar den maatstaf van den inkoopsprijs.

(2). Over het kalenderjaar, waarin de concessie is aanvaard, is geen recht verschuldigd. Over elk volgend kalenderjaar is liet verschuldigd op den 1 sten Januari van dat jaar en moet het uiterlijk op ultimo van het jaar, waarover het verschuldigd is, worden betaald, bij gebreke waarvan, ter uitsluitende beoordeeling van het Hoofd van gewestelijk bestuur, de concessionarisse bij gerechtelijke akte tot betaling zal worden gesommeerd.

Bij niet-voldoening aan die sommatie binnen drie maanden na de beteekening van die akte, zal de concessie van rechtswege vervallen zijn, onverminderd de verplichting van de concessionarisse tot vergoeding van kosten, schaden en interessen.

(3). De concessionarisse is op verbeurte van eene boete van ƒ 10.— voor eiken dag verzuim verplicht binnen drie maanden na het einde van elk kwartaal, volgende op dat, waarin de concessie is aanvaard, door tusschenkomst van het Plaatselijk bestuurshoofd aan het Hoofd van gewestelijk bestuur eene nauwkeurige opgave in te dienen of door een gemachtigde te doen indienen van hoeveelheden en de inkoopsprijzen volgens de boeken der djeloetoeng door exploitatie van zijne concessie gedurende het afgeloopen kwartaal verkregen, onverminderd de bevoegdheid van den plaatselijken of den gewestelijken bestuurder om zich door inzage van de boeken van de juistheid dier opgaven of van de hoegrootheid en de inkoopsprijs van het gewonnen product te vergewissen.

(4). De cijns en de eventueel verschuldigde boeten moeten worden betaald binnen een maand, nadat het

Sluiten