Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het Hoofd van gewestelijk bestuur in verband met de ingediende opgaven en eventueel verkregen nadere inlichtingen vastgesteld bedrag daarvan aan den beheerder der exploitatie is opgegeven, bij nietvoldoening aan welk beding de concessionarisse bij gerechtelijke akte tot betaling gesommeerd zal worden, met dezelfde rechtsgevolgen als bij de tweede alinea van dit artikel omschreven.

(5). Bijaldien de concessionarisse vrijwillig afstand doet van hare concessie, zal zij niettemin verplicht zijn het recht over het volle loopende jaar en den cijns over het loopende kwartaal te voldoen.

(6). Het voor de berekening van het bedrag van den cijns vastgesteld cijfer van zes procent van de waarde van het verkregen product zal slechts gelden voor de eerste vijf jaren van den duur der concessie, met dien verstande echter, dat die termijn telkens voor een gelijk tijdvak wordt verlengd, tenzij de gedurende het tweede, derde en vierde jaar van den loopenden termijn door de concessionarisse gemaakte bruto-winst hetzij minder dan 5 (vijf), hetzij meer dan 10 (tien) percent van het bedrijfskapitaal bedraagt.

(7). In die gevallen kan de belanghebbende partij, mits haren wensch daartoe uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van den loopenden termijn aan de andere partij te kennen gevend, vorderen in het eerste geval vermindering en in het andere geval vermeerdering van het in de vorige alinea bedoelde cijfer, behoudens een minimum van 3 en een maximum van 10%, zullende de hoegrootheid van het bedrag dier vermindering of vermeerdering, bij gemis aan overeenstemming tusschen partijen, op de bij het eerste lid van artikel 15 aangegeven wijze door drie scheidslieden worden vastgesteld.

Sluiten