Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getapt worden. Maar zou zulk een maatregel ook gerechtvaardigd zijn? Men legt den concessionaris de verplichting op een fabriek te bouwen, men dwingt hem daardoor zelfs tegen heug en meug gebruik te maken van ;zijn recht van voorkeur op verwerving in erfpacht van gronden, die binnen zijn concessie-terrein liggen, wanneer die gronden door anderen mochten aangevraagd worden. Indien men daarna de bepaling betreffende de intrekking der concessie op hem wilde toepassen, zou men zich bloot stellen aan het verwijt zijnerzijds: gij hebt mij verplichtingen met betrekking tot het tappen opgelegd, terwijl het U niet onbekend moest zijn, dat die verplichtingen niet voor praktische uitvoering vatbaar waren, en mij dus desbewust een strop om den hals gehaald: het strijdt met recht, billijkheid en goede zeden om dien strop nu aan te halen. Wie zou een concessionaris met zulk een beklag ongelijk kunnen geven? Het zou wel gemakkelijk zijn zich van hem af te maken met het bescheid, dat hij vooraf geweten heeft, welke verplichtingen hij op zich nam. Maar daarmede zou men zijne zaak slechts verslimmeren. Tegenover de wetenschap der contractueele verplichtingen van den concessionaris staat dezelfde wetenschap van de Regeering en een beroep van haar op die wetenschap zou insluiten de erkenning, dat harerzijds onuitvoerbare verplichtingen van hem geëischt waren. Voor de Regeering schijnt in dat geval geen ander aannemelijk standpunt over te blijven dan de erkenning, dat men zich over en weêr in de concessievoorwaarden vergist had, en zij zou fatsoenshalve dan wel in den zak moeten tasten om den concessionaris schadeloos te stellen.

Een voorzichtig beleid schijnt mede te brengen, dat men zich niet laat verblinden door den glans van

Sluiten