Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals ilie laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 {Staatsblad n°. 175.) {.Zooals dit besluit

nader is gewijzigd) 172

27 Juni 1892, S. 164. Besluit, tot wijziging van bet Koninklijk besluit van 24 October 1884 {Staatsblad n°. 219) tot intrekking van het Kouinklijk besluit van 18 December 1886 (Staatsblad n°. 214 en tot vaststelling van programma's voor de examens, bedoeld in art. 65bis der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127), zooals die is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor huis- en sehoolouderwijs in de vakken, vermeld onder k en t in art. 2 der eerstgenoemde wet tot regeling van de wijze van afneming en van hetgeen verder tot deze examens betrekking heeft. {Zooals dit besluit nader is gewijzigd.) . . .182 26 Mei 1897, S. 161. Besluit, tot wijziging van het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1879 {Staatsblad u°. 148) en tot vaststelling van bepalingen voor de examens, bedoeld in art. 65 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 28 December 1S96 (Staatsblad n°. 230), ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs iu de vakken, vermeld onder r en r bis in art. 2 der

eerstgenoemde wet 18'

18 December 1900, S. 210. Besluit, tot intrekking van het Koninklijk besluit van 31 December 1891 {Staatsllad n°. 254) en tot regeling van het ambtsgebied der inspecteurs, districts- en arronilissements-schoolopzieners en van de verdeeling hunner werkzaamheden, voor zoover die bun door de wet tot regeling van het lager onderwijs zijn op-

-i 192 gedragen

Sluiten