Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trent het aantal kinderen dat daarin mag worden toegelaten, met bepaling of en in hoeverre deze regelen verbindend zijn voor de lokalen, waarin dcor gemeenten gesubsidieerd bijzonder lager schoolonderwijs wordt gegeven.

5. Geen lager schoolonderwijs wordt gegeven in lokalen , welke door den inspecteur van het geneeskundig Staatstoezicht zijn afgekeurd als schadelijk voor de gezondheid of van onvoldoende ruimte voor het aantal schoolgaande kinderen.

De inspecteur spreekt de afkeuring uit bij schriftelijke en met redenen omkleede verklaring en zendt daarvan afschrift aan Gedeputeerde Staten en tenzelfden dage aan het gemeentebestuur , aan den districtsschoolopziener en aan het hoofd der school. Gedeputeerde Staten gelasten burgemeester en wethouders der gemeente, waarin het lokaal ligt, deze verklaring af te kondigen binnen een door ben te bepalen termijn.

Bij Gedeputeerde Staten kunnen tegen de nitspraak van den inspecteur in hooger beroep komen :

a. de districts-schoolopziener;

b. het hoofd der school;

c. de eigenaar of bruiker van het lokaal;

d. de ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen.

Het beroep moet worden ingesteld binnen dertig vrije dagen, te rekenen van den dag, waarop het afschrift der verklaring van den inspecteur op last van Gedeputeerde Staten door het gemeentebestuur is afgekondigd.

Gedeputeerde Staten geven aan elk der in be-

(5)i De in het 1ste, 2de, 3de, 4de, 8ste en 9de hd van dit artikel cursief vermelde woorden zijn vervangen door de woorden : door den hoofdinspecteur van cU volksgezondheiddoor„de hoofdinspecteur van de volksgezondheid" of door: „hoofdinspecteur», bij art. 38 der wet'van 21 Juni 1901, S. 157, van welke het tijdstip der inwerkingtreding nog moet worden bepaald.

®!'"ea 6' Slechts zij die partij in het gec mg bij Gedeputeerde Staten geweest zijn, kunnen toegelaten worden tot het hooger beroep bij den Koning. (M. v. B. 2* Kamer.)

Laqer Otiderw. , 13e dr. c»

Sluiten