Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goedkeuring weigert, kan het hoofd der school binnen veertien dagen na de weigering de beslissing van den districts-schoolopziener inroepen. Deze beslist binnen eene maand.

Het hoofd der school geeft van de toelating van een kweekeling in zijne school minstens drie dagen te voren schriftelijk kennis aan den arrondissements-schoolopziener.

9. Hij, die in strijd met het voorschrift van art. 5 schoolonderwijs geeft in een afgekeurd lokaal, of die, als hoofd der school, in een vertrek meer leerlingen toelaat dan het naar de in art. 4 bedoelde regelen mag bevatten of daarin kweekelingen toelaat zonder de vereischte schriftelijke kennisgeving daaraan is voorgegaan of wel anders dan op den voet, bij het voorgaand artikel bepaald, wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste vijftig gulden.

Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene vorige veroordeeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met geldboete van ten hoogste honderd gulden of met hechtenis van ten hoogste veertien dagen. Bij tweede of volgende herhalingen gepleegd telkens binnen twee jaren nadat de laatste veroordeeling wegens eerste of volgende herhalingen onherroepelijk geworden is, wordt hechtenis opgelegd van ten hoogste één jaar.

10. Behalve de gevallen, hierna vermeld, vervalt de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs voor hem, die bij eindvonnis is veroordeeld :

a. wegens misdaad ;

b. tot eene der straffen omschreven in art. 28 n°. 4 en 5 van het Wetboek van Strafrecht.

11. Hij, die de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs verloren heeft, kan haar niet

(10) Van den uitslag eener vervolging van een onderwijzer, behoort door de justitie kennis te worden gegeven aan den schoolopziener van het district waar de onderwijzer is gevestigd. (Missive van den Minister van Justitie van 6 Augustus 1881, C. V.)

Sluiten