Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len, welke voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid toegankelijk zijn.

Het onderwijs omvat de vakken, in art. 2 vermeld onder a—k, en daar, waar genoegzame behoefte aan uitbreiding bestaat, een of meer of wel alle vakken, vermeld in dat artikel onder 1—t. Van de verplichting tot het geven van onderwijs in het vak, vermeld in artikel 2, onder j, kan door Gedeputeerde Staten, den districtsschoolopziener gehoord, telkens voor ten hoogste vijf jaren, vrijstelling worden verleend.

De in de school toegelaten kinderen zijn in elke klasse verplicht aan het onderwijs in alle de aldaar onderwezen vakken deel te nemen, met uitzondering van de vakken vermeld in art. 2 onder j en s.

Naburige gemeenten kunnen zich, met inachtneming van art. 121 der wet van 29 Juni 1851 {Staatsblad n°. 85), vereenigen tot het oprichten en in stand houden van gemeenschappelijke scholen of tot het vaststellen eener regeling omtrent de toelating van kinderen uit de eene gemeente op de scholen der andere.

17. Aan hen, die het gewoon lager onderwijs genoten hebben, wordt gelegenheid gegeven tot het genot van herhalingsonder wijs.

Het herhalingsonderwijs kan zich ook uitstrekken

of het Rijk, met de uitvoering dezer wet belast, als voorwendsel mogen genomen worden om de kosten aan het openbaar onderwijs te bezuinigen. (Redev. Min. v. B. Z. 2e Kamer.)

— alinea 1. Bij besluit van 10 April 1897 , S. 104, is, wegens strijd met de wet vernietigd een raadsbesluit, houdende o. a. vaststelling van noodklasseu, uitsluitend bestemd tot het tijdelijk geven van onderwijs aan kinderen, voor wie op de kostelooze school geen plaats is aan te wijzen.

— alinea 2. De laatste zinsnede is aan deze alinea toegevoegd bij de wet van 28 December 1896, S. 230.

(17) Dit artikel is aldus nader vastgesteld bij art. 34 der wet van 7 Juli 1900, S. 111.

De nos. 3, 4, 5 en 6 van het derde lid en het vierde lid, werden bij amendement voorgesteld dat door den Minister werd overgenomen.

De wijziging van art. 17 der wet tot regeling van het lager onderwijs, werd voorgesteld in

Sluiten