Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die kindeven een geregelden cursus kunnen doen tij wonen, zonder dat dit aantal uren wordt overschreden;

4". dat er, behoudens door Ons voor bepaalde gemeenten of gedeelten van gemeenten te verleenen tijdelijke vrijstelling, voor de meisjes, hetzij deze al dau niet te zamen met jongens aan de lessen deelnemen, gelegenheid moet zijn om buiten avonduren 96 uren in het jaar herhalingsonderwijs te genieten;

5°. dat voor het herhalingsonderwijs, buiten avonduren, niet meer dan twee halve dagen in de week mogen worden besteed;

6°. dat gedurende de uren, voor het herhalingsonderwijs aangewezen, in de daarvoor bestemde lokalen aan de klassen der gewone lagere school, welke in die lokalen worden onderwezen, geen gewoon lager onderwijs wordt gegeven.

Een lesuur, des namiddags te 5 uur of lateiaanvangende, wordt geacht tot de avonduren te behooren.

Artikel 18 en artikel 19, litt. b, zijn ten deze toepasselijk.

18. De besluiten van den gemeenteraad, betreffende het getal der scholen en de vakken, welke op de scholen zullen onderwezen worden, worden aan Gedeputeerde Staten medegedeeld. Zoo Gedeputeerde Staten het getal scholen of den omvang van het onderwijs onvoldoende

van oordeel zijn dat voortgezet onderwijs, waarin herhalingsonderwijs is begrepen, en dat met goed vakonderwijs in verband wordt gebracht, volstrekt noodig is. Het vroegere voorschrift, dat het herhalingsonderwijs zich uitsluitend moest bepalen tot vakken van het lager onderwijs, was een belemmerde beperking, die nu wordt opgeheven.

(18) De verplichting, den gemeenteraad bij dit artikel opgelegd, geldt alleen voor die besluiten, welke krachtens deze wet door den raad genomen worden. Indien de besluiten aangaande het getal der scholen en de vakken, aldaar te onderwijzen, onder de wet van 1857 vastgesteld, in overeenstemming zijn met de voorschriften der nieuwe wet, dan is de raad niet verplicht een nieuw besluit te nemen en aan Gedeputeerde Staten mede te deelen. (Missive van den Min. van Binnenl. Zaken van 21 December 1880, C. V.)

Sluiten