Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drie en twintig jaren volbracht hebben en den rang van hoofdonderwijzer bezitten.

Onder de onderwijzers, in dit artikel bedoeld, worden zij, die uitsluitend in een of meer der vakken, genoemd in art. 2 , onder k—t, onderwijs geven, niet raedegerekend.

Op geene school mogen meer dan zeshonderd kinderen gelijktijdig worden toegelaten, tenzij hiertoe door Ons om bijzondere redenen vergunning wordt verleend.

Bij de toepassing van dit artikel wordt tot grondslag genomen het getal kinderen, die op den vijftienden dag der maand Januari van het loopende jaar als werkelijk schoolgaande bekend staan. Kinderen, die tijdelijk in de gemeente vertoeven, wonende in een tent, vaar- of voertuig, behoeven niet onder dat getal te worden opgenomen.

Waar die grondslag tengevolge van het tijdstip van oprichting der school niet kan worden vastgesteld, geldt het aantal kinderen dat op den laatsten dag der maand, volgende op die waarin de school geopend is, als werkelijk schoolgaande bekend staat.

25. Wanneer de school in verscheidene klassen verdeeld is, wordt het onderwijs in de laagste klassen bij voorkeur aan onderwijzeressen, dat in de hoogste klassen, behalve aan de scholen uitsluitend voor meisjes bestemd, bij voorkeur aan onderwijzers opgedragen.

lijk in de gemeente vertoeven den toegang tot de school gemakkelijker te maken, zonder dat er vrees behoeft te bestaan dat hunne tijdelijke toelating vermeerdering van onderwijzend personeel na zich zou sleepen. De wenschelijkheid der wijziging is door de Leerplichtwet grooter geworden nu art. 8 dier wet ook leerplicht heeft opgelegd voor kinderen die langer dan 28 dagen achtereen in eene gemeente verblijf houden.

— Bij de bepaling van den bijstand van het hoofd der school kan alleen rekening gehouden worden met het aantal schoolgaande kinderen op 15 Januari van het loopende jaar, niet met vermoedelijke vermeerdering of vermindering van dat aantal, zij het ook nog zoo kort na dien datum te verwachten. (Besluiten van 7 October 1892, n°. 36 en 12 October 1892, n°. 35.)

Sluiten