Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verleenen wachtgelden wordt door de gemeente de helft aan het Rijk vergoed.

40. Het pensioen beloopt voor elk jaar dienst een zestigste deel van de jaarwedde, die over de laatste twaalf maanden, aau het ontslag voorafgegaan , tot grondslag gediend heeft voor de bepaling der bijdrage, in het volgend artikel vermeld, doch mag nimmer het twee derde ge deelte dier jaarwedde te boven gaan.

41. Als bijdrage voor pensioen wordt door de onderwijzers jaarlijks betaalt twee ten honderd

(411 De vergoeding ter zake van het pensioen door de gemeenten aan het Rijk vervalt. Het is de bedoeling die terstond in werking te laten treden. (M. v. T.)

— Bij dit artikel is als grondslag van het pensioen, behalve de jaarwedde, ook genomen de waarde van het emolument, dat aan den onderwijzer, in den vorm van het genot van vrije woning en tuin, wordt toegekend en voor het geval hem geen vrije woning kan verschaft worden, van de billijke vergoeding die hij deswege ontvangt. Na is echter door het amendement op art. 26 bepaald, dat wanneer de onderwijzer van de gemeente zou kunnen krijgen eene woning, die hij niet betrekt, omdat hij eene kosterswoning of eene eigene woning bewoont, hij dan wegens het gemis van die woning geene vergoeding krijgt. In dit geval zal de grondslag voor zijn pensioen dus natuurlijk minder moeten wezen, dat is het noodwendig gevolg van het amendement. In dat geval doet de onderwijzer zelf vrijwillig afstand van zijn aanspraak op vrije woning en verkeert hij dus in hetzelfde geval als een onderwijzer, die afstand doet van een gedeelte van zijn traktement. (Reclev. Min. van Binnenl. Zaken, 2C Kamer, wet 1878.)

— alinea 2. Deze alinea is aldus gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1901, S. 187. De laatste zinsnede is het gevolg van een op art. 26 aangenomen amendement, waarbij de zevende alinea in dat artikel werd ingelascht.

— Bij het voorl. verslag 2" Kamer werd de wensch geuit, dat voor de vrije woning niet minder dan ƒ 150.— in rekening mag worden gebracht. Men vond dit billijk, waar de vergoeding voor huishuur ten minste die som zal bedragen.

Bij de memorie van beantwoording werd medegedeeld dat, wanneer aan dien wensch werd voldaan , daarvan het gevolg zou zijn, dat indien het genot, in verband met de plaatselijke toe-

Sluiten