Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar lager onderwijs, voor zoover die niet komen ten luste van anderen of op andere wijze worden gevonden.

44. De kosten zijn:

a. de jaarwedden der onderwijzers;

1). de vergoeding aan onderwijzers, aan het hoofd van scholen staande, wegens gemis van vrije woning;

c. de toelagen en bijdragen tot opleiding van onderwijzers;

d. de uitgaven ten behoeve van het herhalingsonderwijs;

e. die voor het stichten en instandhouden of voor het huren der schoollokalen en onderwijzerswoningen ;

f. die voor het aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen en der schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften;

g. die voor verlichting en verwarming en het schoonhouden der schoollokalen;

h. die van het plaatselijk schooltoezicht, daaronder begrepen de commissiën tot wering van schoolverzuim, en van het vergelijkend onderzoek;

i. die voor de schoolbibliotheken , belooningen en eereblijken.

45. Door het Rijk wordt over elk dienstjaar aan de gemeente eene bijdrage verleend:

1°. a. voor elk hoofd eener school van een-

(44) Onder litt. c zullen begrepen moeten worden alle uitgaven die de gemeente ten behoeve van de opleiding van onderwijzers doet, en dus ook de uitkeeringen ten behoeve van kweekelingen. (M. v. T.)

— litt. h. Litt. h is aldus gewijzigd bij de wet van 24 Juni 1901, S. 187.

— litt. i. De gemeenteraad is niet verplicht die schoolbibliotheken op te richten, maar de Minister onderstelt dat er zeer spoedig niet een gemeenteraad zal zijn , die niet de weinige gelden, hiertoe benoodigd, zal beschikbaarstellen. (Redev. Minister v. B. Z. 2e Kamer.)

(45) Dit artikel is aldus nader vastgesteld bij de wet van 24 Juni 1901, S. 187.

— 1 b. De verhoogde bijdrage voor eiken tot bijstand van het hoofd der school werkzamen onderwijzer, die den leeftijd van 23 jaren vervuld heeft en den rang van hoofdonderwijzer bezit,

Sluiten