Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

honderd negen en negentig en minder leerlingen, driehonderd zestig gulden;

van tweehonderd tot en met driehonderd negen leerlingen , vierhonderd zestig gulden ;

van driehonderd tien tot en met vierhonderd negentien leerlingen, vijfhonderd zestig gulden;

van vierhonderd twintig en meer leerlingen , zeshonderd zestig gulden;

b. voor elk der onderwijzers, die het hoofd der school bijstaan, voor zoover die bijstand volgens artikel 24 verplicht is, tweehonderd zestig

voor zoover zoodanig onderwijzer bij art. 24 der wet wordt gevorderd, kan eerst verleend worden, wanneer ingevolge genoemd artikel met inbegrip van het hoofd der school meer dan vier onderwijzers aanwez'g zijn. (Besluiten van 9 , 15 en 16 Juli 1891.)'

— alinea 2. Met de uitdrukking „volle maanden" worden bedoeld tijdvakken van 30 dagen. (Antwoord Minister van Binnenl. Zaken op het voorl. verslag 2e Kamer, wijziging 1889.) Zie te dien aanzien o. a. het besluit van 13 Augustus 1891 , S. 159.

— Op de vraag bij het voorl. verslag 2e Kamer, wijziging 1889, gedaan, hoe de uitkeering zal geschieden, indien de waarneming van het bestuur eener school ingevolge het laatste lid van art. 23 is toevertrouwd aan een onderwijzer die aan de gestelde eischen niet voldoet, antwoordde de Minister dat als regel kan worden aangenomen dat de waarneming van het bestuur eener school, steeds zal worden opgedragen aan een onderwijzer aan die school werkzaam en waarvoor dus eene bijdrage genoten wordt; dat het daarom niet noodig is ook voor een waarnemend hoofd eener school eene bijdrage uit te keeren.

Bij besluit van 13 Augustus 1891, S. 159, o a. is echter overwogen dat uit de bovengenoemde inededeeling der regeering niet volgt en met het oog op de stellige bepalingen der wet niet zou kunnen volgen , dat voor het hoofd eener school geene bijdrage of wel geene bijdrage als zoodanig, zoude te berekenen zijn, indien deze betrekking slechts bij wijze van tijdelijke waarneming is vervuld, vermits in de wet, ten aanzien van den blijvenden of tijdelijken aard dier vervulling in verband met de toekenning der rijksbijdrage, niets wordt bepaald en derhalve ook voor een tijdelijk waarnemend hoofd eener school de regel geldt, dat de bijdrage berekend wordt naar het

Sluiten