Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgaande lid gesteld, kan door Ons voor een bepaalden tijd ontheffing worden verleend, indien het gemeentebestuur binnen dertig dagen na het tijdstip, waarop in de vacature had behooren te zijn voorzien, een daartoe strekkend verzoek aan Ons indient en Ons blijkt, dat het gemeentebestuur ondanks het aanbieden van eene behoorlijke jaarwedde niet bij machte is geweest de vacature binnen den gestelden tijd te vervullen.

Voorschriften omtrent de uitvoering dezer bepalingen worden door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur gegeven, met inachtneming van het beginsel, dat behoudens aanvulling of terugbetaling na afloop van het dienstjaar de uitkeering der bijdrage geschiedt:

a. bij voorschot:

die, sub 1°. a en b bedoeld, naar het aantal onderwijzers dat ingevolge het bepaalde bij de artikelen 23 en 24 aan de school moet verbonden zijn;

die, sub 1°. c en d bedoeld, voor zoover het aantal op 1 Januari van het dienstjaar aan de school verbonden onderwijzers voor de bijdrage in aanmerking komt;

b. die, sub 2°. bedoeld, in verband met de betalingstermijnen , of nadat de aanspraak is verkregen.

45bis. Door het Rijk wordt met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel over elk dienstjaar aan de gemeente eene bijdrage verleend in de aan de onderwijzers uit te keeren belooning wegens het geven van herhalingsonderwijs van dertig cent per lesuur, mits:

1°. voor zooveel bedoeld onderwijs omvat vakken,

(45lis) Dit artikel is hier ingelascht bij de wet van 24 Juni 1901, S. 187.

— voorlaatste lid. Bij de beraadslaging over dit artikel in de 2e Kamer, heeft de Minister de volgende toelichting gegeven: Per school en per jaar. Onder school wordt hier verstaan niet de herhalingsschool, die de wet onder dien naam niet kent, maar de lagere school, waaruit de leerlingen voor het herhalingsonderwijs worden gerecruteerd. Nu is echter eene gemeente niet verplicht herhalingsonderwijs in te richten voor de leerlingen van elke school afzonderlijk. Zij kan de leerlingen van twee of meer scholen

Sluiten