Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het aantal leerlingen, waarnaar volgens den maatstaf in artikel 24 vermeld het aantal onderwijzers geregeld wordt;

b. de school vertrekken voldoende en doelmatig verlicht zijn;

c. voldoende middelen tot verwarming en luchtverversching in elk school vertrek zijn aangebracht ;

d. bij elk schoolgebouw een voldoend aantal privaten is en zoo jongens ter school gaan bovendien een voldoend aantal waterplaatsen,

een en ander volgens de regelen door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur te geven;

B. eene bijdrage in de kosteu van het herhalingsonderwijs, volgens denzelfden maatstaf en op dezelfde voorwaarden als bij artikel 45bis aan de gemeente ten behoeve van dat ouderwijs wordt toegekend.

Jaarlijks in de maand Januari zendt het bestuur, dat op Rijksbijdragen krachtens dit artikel over het voorgaande jaar aanspraak maakt, zijne daartoe strekkende aanvrage aan de Gedeputeerde Staten van de provincie waarin de school is gevestigd.

Deze beslissen vóór 1 Mei daaraanvolgende, of de school voldoet aan de eischen en voorwaarden in dit artikel tot het verleenen der aangevraagde Rijksbijdragen gesteld, bepalen het bedrag dier Rijksbijdragen en deelen hun besluit onverwijld mede aan Onzen Minister met de uitvoering dezer

per lesuur te krijgen moet natuurlijk herhalingsonderwijs woiden gegeven in den geest van art. 3 7, want ander herhalingsonderwijs-kent de wet niet. Nu heeft wel is waar art. 17 alleen betrekking op gemeentelijk herhalingsonderwijs, maar waaide gemeente alleen subsidie kan krijgen voor onderwijs dat voldoet aan de eischen van art. 17 en in art. 54bis gezegd wordt dat het bijzonder onderwijs subsidie krijgt naar denzelfden maatstaf en onder dezelfde voorwaarden als het openbare, spreekt het van zelf, dat het hijzonder onderwijs ook geen subsidie zal krijgen voor herhalingsonderwijs , dat niet voldoet b v. aau den eifch, dat er onderwijs moet worden gegeven in vier vakken , waaronder twee van het lager onderwas. Bestond daaromtrent verschil, dan zou het in de wet nog duidelijker moeten worden

Sluiten