Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast, eene akte van bekwaamheid te verkrijgen voor huis- en schoolonderwijs in een of meer der vakken, vermeld in art. 2 onder j> k, q en t.

Al wat de in dit artikel bedoelde examens betreft, wordt door Ons bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld.

65Ier. Voor het afleggen der examens worden de navolgende sommen bij vooruitbetaling voldaan :

voor het examen, vermeld in art. 57, onder b, vijf gulden;

voor het examen, vermeld in art. 61, onder c, tien gulden;

voor het examen, vermeld in art. 64, onder b, loopende over één vak, twee gulden;

voor het examen, vermeld in art. 64, onder b, loopende over meer dan één vak, vier gulden;

voor het examen, vermeld in art. 65, onderb, in elk der vakken, genoemd onder l, m, n, p, r, r bis en s, in art. 2, vijf gulden;

voor het examen, vermeld in art. 65fo'«?, in elk der vakken, genoemd onder j en k, in art. 2, twee gulden;

voor het examen vermeld in art. 65bis, in elk der vakken, genoemd onder q en ty in art. 2, vijf gulden.

Deze gelden worden in 's Rijks schatkist gestort. 66. De akten van bekwaamheid, volgens de voorschriften dezer wet verkregen, gelden, wat de daaraan verbonden bevoegdheid betreft, voor

het vak j aangaat, bij besluit van 17 December 1890, S. 182, gewijzigd bij besluit van 27 Juni 1892, S. 165, en voor zooveel de vakken k en t betreffen, laatstelijk bij besluit van 27 Juni 1892, S. 164, gewijzigd bij besluit van 17 April 1899, S. 108. De gewijzigde besluiten zijn onder de bijlagen opgenomen.

(65bis en ter.) Zie artt. 6 en 9 van de noot onder titel VII „Overgangsbepalingen", wet 1889.

(65ter) alinea 1. Deze alinea is voor zooveel de zesde zinsnede betreft, aldus aangevuld bij de wet van 28 December 1896, S. 230.

(66) alinea 2. Deze alinea is aan dit artikel toegevoegd bij de wet van 28 December 1896, S. 230.

Sluiten