Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzitters en ]eden van plaatselijke commissie

treden dezer wet hebben verkregen of in het bezit zijn der daarmede in art. 85 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) gelijkgestelde akten of toelatingen, behouden de bevoegdheid tot het geven van huis- en schoolonderwijs in het vak, genoemd onder k in art. 2 dier wet, binnen den kring waarin zij die bevoegdheid bezaten.

Allen die de akte, vermeld in art. 56, onder b, der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) vóór het. in werking treden dezer wet hebben verkregen uf in het bezit zijn der daarmede in art. 85 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) gelijkgestelde akten of toelatingen, behouden de bevoegdheid tot het geven van huis- en schoolonderwijs in het vak, genoemd onder p in art. 2 dier wet, binnen'den kring waarin zij die bevoegdheid bezaten.

De akte, vermeld ia art. 56, onder a, der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), vóór het in werking treden dezer wet verkregen,' geeft, tot het geven van buis- en schoolonderwijs in de eerste oefeningen van het handteekenen, gelijke bevoegdheid als de akte, vermeld in art. 56 , onder a , zooals dat artikel bij deze wet is gewijzigd.

Art. 9. De bestaande bepalingen omtrent de examens, ter verkrijging der akten van bekwaamheid, vermeld in art. 56 onder a en b, en omtrent de vergelijkende examens blijven gelden, totdat die onderwerpen overeenkomstig deze wet opnieuw zullen zijn geregeld, doch niet langer dan 1 Januari 1891 en met dien verstaude dat de voorschriften in art. 65ter met het tijdstip van het in werking treden dezer wet voor alle in dat artikel bedoelde examens van kracht zijn.

Wet van 1901 art. 4.

Art. 4. De artikelen 24, zesde lid, 26, eerste lid, sub 3°. eu het zesde en zevende lid, 41, tweede lid, 57, 58 en 59, vierde lid, der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. ] 27\ tot regeling van het lager onderwijs, gewijzigd bij de wetten van 27 Juli 1882 {Staatsblad n°. 117), 11 Juli 1884 {Staatsblad n°. 123), 15 April 1886 {Staatsblad n°. 64), 8 December 1889 {Staatsblad n". 175), 9 Mei 1890 (Staatsblad n°. 78), 30 December 1892 (Staatsblad n". 292), 13 September 1895 (Staatsblad n°. 159), 28 December 1896 (Staatsblad n°. 230) en 7 Juli 1900 (Staatsblad n°. 111), treden, zooals zij zijn vastgesteld bij deze wet, in werking op 1 Januari 1902; de artikelen 39 en 69,

Sluiten