Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schriftelijk werk en de verdere stukken vernietigen.

13. De commissiën tot het afnemen der examens, bedoeld in art. 1, houden twee voorloopige vergaderingen.

In de eerste voorloopige vergadering wordt onderzocht, of de stukken der candidaten, die verplicht zijn deze over te leggen. in orde zijn en bepaald hoe vele candidaten tegelijk zullen worden onderzocht en hoeveel tijd voor elk onderdeel van het examen beschikbaar zal worden gesteld.

In de tweede voorloopige vergadering stelt de commissie de opgaven vast voor het schriftelijk werk.

14. Onze voornoemde Minister wijst aan welke van de in art. 1 benoemde commissiën bevoegd zullen zijn tot het afnemen der examens, bedoeld in het laatste lid van art. 77 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50).

Bij het afnemen van dergelijk examen kan de commissie zich door een of meer deskundigen doen bijstaan.

15. De commissiën zenden aan Onzen voornoemden Minister een proces-verbaal van hare zittingen, een naamlijst van de toegelaten candidaten en eene opgave van het getal der afgewezenen.

16. Dit besluit treedt iu werking op het tijdstip voor het in werking treden der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127) door Ons vast te stellen. (1)

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo, den 9den Augustus 1879.

iget.) AV I L L E M.

De Minister van Binnenlandsche Zaken> {get.) Kappeyne.

(TJitgeg. 15 Aug. 1879.)

(1) Vastgesteld op 1 November 1880.

7*

Sluiten