Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Privaten, waterplaatsen en voorportalen zijn behoorlijk verlicht en van voldoende middelen tot luchtverversching voorzien. De plaatsing der privaten en waterplaatsen moet zoodanig zijn, dat behoorlijk toezicht op gemakkelijke wijze te honden zij.

De diepte der portalen is minstens 1 M., de hoogte minstens 2.5 M. De diepte der privaten is minstens 1 M., de breedte minstens 0.8 M. De breedte der waterplaatsen is minstens 0.6 M.

15. Voldoende middelen tot verwarming en luchtverversching worden in elk schoolvertrek aangebracht. *

16. Het bergen van kleedereu in de schoolvertrekken is verboden.

Als bergplaatsen worden gebruikt gangen, portalen of daartoe ingerichte vertrekken, die behoorlijk verlicht en van luchtverversching zijn voorzien.

$ 2. Van lokalen, waar reeds openbaar lager onderwijs werd gegeven bij het in werking treden der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127.)

17. De vlakke inhoud van elk schoolvertrek bedraagt voor iederen leerling ten minste 0.65 M2., de lichamelijke inhoud ten minste 3 M3.

18. De lokalen worden vóór 1 Januari 1886 (1) in overeenstemming gebracht met de regelen, vastgesteld bij de artt. 4, 8, 10, 3de lid, 11, 13, lste en 3de lid, 14 en 15.

Art. 13, 2de lid, vindt toepassing zoodra de schoolbanken door nieuwe vervangen worden.

Van de regelen, vastgesteld bij de artt. 4 en 14, 4de en volgende alinea's kan de districtsschoolopziener ontheffing verleeuen.

§ 3. Van lokalen, te stichten of in gebruik te nemen voor openbaar middelbaar onderwijs.

19. Op deze lokalen zijn van toepassing de regelen, vastgesteld bij de artt. 2 tot en met 4, 6 tot en met 10, 12,13, lste en 2de lid, 14 en 15.

(1) De termijn is tot 1 Januari 1890 verlengd.

Besluit van 30 Augustus 1884, S. 197.

Sluiten