Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<§ 4. Van lokalen, waar reeds openbaar middelbaar

onderwijs werd gegeven bij het in werking treden der viet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127).

20. Op deze lokalen is art. 17 van toepassing. Zij worden vóór 1 Januari 1886 (1) in overeenstemming gebracht met de regelen, vastgesteld bij de artt. 4, 8, 10, 3de lid, 13, lste lid, 14 en 15;

Art. 13, 2de lid, vindt toepassing zoodra de schoolbanken door nieuwe worden vervangen.

Van de regelen, vastgesteld bij de artt. 4 en 14, 4de en volgende alinea's, kan de inspecteur van het middelbaar onderwijs ontheffing verleenen.

$ 5. Van lokalen, te stichten of in gebruik te nemen voor door gemeenten gesubsidieerd bizonder lager of voor bizonder middelbaar onderwijs.

21. De lichamelijke inhoud van elk schoolvertrek bedraagt ten minste 3 M3. voor iederen leerling.

De artt. 10, lste en laatste lid, 13, lste lid, en 15 zijn hier van toepassing.

j 6. Van lokalen, waarin reeds door gemeenten

gesubsidieerd bizonder lager of waarin bizonder ■middelbaar onderwijs werd gegeven bij het in werking treden der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127.)

22. De lichamelijke inhoud van elk schoolvertrek bedraagt ten minste 3 M3. voor iederen leerling.

De lokalen worden vóór 1 Januari 1886 (1) in overeenstemming gebracht met de bepaling van art. 15.

§ 7. Algemeene slotbepalingen.

23. Bij de toepassing der artikelen betreffende schoollokalen van middelbaar onderwijs treedt de inspecteur van het middelbaar onderwijs in de plaats van den districts-schoolopziener.

24. Op school vertrekken, uitsluitend bestemd voor onderwijs in de gymnastiek of voor labora-

(1) Zie de aanteekening op art. 18.

Sluiten