Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit van den bisten October 1884, s. 219, houdende bepalingen ter uitvoering van art. 65bis der bij de wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n». 123) gewijzigde wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) tot regeling van liet lager onderwijs. (Zooals dit besluit laatstelijk is gewijzigd bij besluit van 27 Juni 1892, S. 164.)

Wij WILLEM III, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsthe Zaken, van 23 September 1884, n°. 3091/3, afdeeling Onderwijs;

Noodig oordeelende bepalingen vast te stelleu ter uitvoering van art. 65bis der wet vau 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n". 123);

Den Raad van State gehoord i advies van den 7 October 1885, n°. 12);

Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van 20 October 1884, n°. 3302, afdeeling onderwijs;

Hebbeu goedgevonden en verstaan: Art. 1—5. (1)

6. Het afnemen vau het examen ter verkrijging van eene akte van bekwaamheid voor huisen schoolonderwijs in het vak, onder q in art. 2 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) genoemd, kan door Onzen Minister, die mtt de uitvoering der wetten op het lager en middelbaar onderwijs is belast, worden opgedragen aan eene der commissiën, bedoeld in art. 69 der wet van 2 Mei 1863 (Staatsblad n°. 50). Indien echter het getal der adspirauten dit noodzakelijk maakt, kan Onze voornoemde Minister telken jare eene of meer commissiën benoemen, uitsluitend met het afnemen van het in dit artikel bedoeld examen belast.

(1) üe artt. 1—5, bevattende bepalingen die betrekking hebben op de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de vakken k en t van art. 2 der wet, zijn ingetrokken bij besluit van 27 Juni 1892, S. 164, waarbij tevens nieuwe bepalingen zijn vastgesteld.

Sluiten