Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der scholen, door wie de opleiding heeft plaats gehad en die op een Rijksbijdrage aanspraak maken, zenden binnen veertien dagen nadat de opgeleide persoon de akte van bekwaamheid als onderwijzer heeft verkregen , aan den arrondissements-schoolopziener eene aanvrage tot uitkeering der bijdrage met bijvoeging der verkregen akte en van eene verklaring betreffende het tijdvak gedurende hetwelk de opleiding onafgebrokeu is geschied.

Binnen eene maand nadat de examens tot het verkrijgen der bedoelde akte zijn afgeloopen, zendt de arrondissements-schoolopziener , door tusschenkomst van den districts-schoolopziener, aan Onzen voornoemden Minister dc bij hem ingekomen aanvragen en bijlagen, vergezeld van een rapport omtrent de gedane aauvragen.

Onze voornoemde Minister stelt de som vast waarop het bestuur der normaallessen of het hoofd der school aanspraak heeft.

7. Indien blijkt dat de persoon, die in het bezit der akte van bekwaamheid gesteld is, achtereenvolgens aan verschillende gemeentelijke en bijzondere normaallessen in verschillende scholen van de daaraan verbonden hoofden of van verschillende hoofden in dezelfde school zijne opleiding heeft ontvangen, is Onze voornoemde Minister bevoegd de Rijksbijdrage te splitsen naar gelang van den tijd der opleiding.

8. Uitkeering van bijdragen op den voet van dit besluit geschiedt voor de eerste maal wegens akten, in den loop van 1892 verkregen.

9. Waar in dit besluit van onderwijzers gesproken wordt, zijn hieronder onderwijzeressen begrepen.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de nitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad vaD State en aan de Algemeene Rekenkamer.

Het Loo, den 3den April 1890.

{get.) WILLEM.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, {get.) de Savornin Lohman.

(TJitgeg. 9 April 1890.)

Sluiten