Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit van den 29 Juni 1890, S. 97, tot vaststelling der regelen voor de Rijksnormaallessen, bedoeld in art. 12 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175). (.Zooais dit besluit is gewijzigd bij besluiten van 27 Juli 1896, S. 142 en 14 ^r*7 1898 , S. 108.)

Wu WILLEM III, enz.

Op de voordracht van Onzen Miuister van Binnenlandsche Zaken, van 26 Maart 1890, n°. 5623 , afdeeling Onderwijs;

Overwegende, dat volgens art. >2 der wet tot regeling van het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), de inrichtingen der Rijksnormaallessen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen bij algemeenen maatregel van bestuur moet worden geregeld;

Den Raad van State gehoord (advies van den 22 April 1890, n°. 18);

Gezien het nader rapport van Oazen voornoemden Minister, van 25 Juni 1890, n°. 2203, afdeeling ouderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaan :

1°. vast te stellen de Regelen voor de Rijksnormaallessen ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen , zooals die bij dit besluit zijn gevoegd ;

2°. te bepalen, dat de sub 1°. bedoelde regelen van 1 September 1890 af van kracht zullen zijn.

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo, den 29sten Juni 1890.

(get.) WILLEM.

De Minister ran Binnenlandsche Zaken, (get.) de Savounix Lohman.

t Uitgeg. 10 Juli 1890.)

REGELEN voor de Rijksnormaallessen ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen.

§ 1. Algemeene bepalingen.

Art. 1. Van Rijkswege worden normaallessen

9*

Sluiten