Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treffende, en aan den districts-schoolopziener onmiddellijk kennis van alles wat voorziening vereischt.

9. De directeur houdt een register in triplo, waarin bij het einde van elk kwartaal eeue beoordeeling der kweekelingen ten opzichte van gedrag, vlijt en vorderingen bij de verschillende lessen gedurende dat tijdperk in cijfers wordt aangeteekend. Ée'n dezer registers is voor den districts-, één voor den arrondissements-schoolopziener bestemd. Vóór het einde van ieder kwartaal zenden deze hun register ter invulling aan den directeur.

De registers worden van Rijkswege verstrekt.

10. Vóór 15 April van elk jaar zendt de directeur aan den inspecteur een beredeneerd verslag omtrent den toestand der normaal-inrichting gedurende het afgeloopen schooljaar en geeft daarvan afschrift aan den districts- en aan den arrondissements-schoolopziener.

11. De directeur zorgt, indien daartoe zijne tusschenkomst ingeroepen wordt, voor eene goede huisvesting en verpleging der kweekelingen. Hij houdt toezicht op de kosthuizen en op het gedrag der kweekelingen, zoo in als buiten de lessen.

De onderwijzers zijn den directeur in het toezicht op de kweekelingen behulpzaam.

12. De onderwijzers volgen bij het onderwijs de voorschriften van den directeur. Zij verzuimen of verzetten geen lessen dan met zijne toestemming. In geval van ziekte geven zij hem daarvan kennis.

Voor afwezigheid gedurende één tot drie lesdagen behoeft een onderwijzer de toestemming van den directeur; voor afwezigheid gedurende vier tot zes lesdagen die van den districts-schoolopziener; voor langere afwezigheid die van Onzen voornoemden Minister. De directeur behoeft voor afwezigheid gedurende één tot zes dagen de toestemming van den districts-schoolopziener; voor langere afwezigheid die van Onzen voornoemden Minister.

In geval van ziekte geeft hij daarvan kennis aan den districts-schoolopziener.

1 3. Gedurende afwezigheid of ontstentenis van een onderwijzer nemen de overigen, volgens aanwijzing van den directeur, zooveel mogelijk de lessen waar.

Sluiten