Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan in "bijzondere gevallen door Onzen voornoemden Minister eene jaarlijksche Rijkstoelage worden verleend, tot een door hem te bepalen bedrag. Boeken en leermiddelen kunnen hun kosteloos verstrekt worden.

24. Gevallen van ziekte uitgezonderd, mogen de kweekelingen, zonder toestemming van den directeur, geen lessen verzuimen. Van elke verhindering wegens ziekte wordt hem zoo spoedig mogelijk kennis gegeven. Een attest van den geneesheer moet worden overgelegd, indien de ziekte langer dan tien dagen duurt.

25. Hun die zich schuldig maken aan onbetamelijk gedrag, gebrek aan ijver, herhaald plichtverzuim , kan het bijwonen der lessen voor ten hoogste veertien dagen door den directeur worden ontzegd. Acht de directeur of een van de onderwijzers verwijdering voor langeren tijd of voor altijd noodzakelijk, dan wordt zoodanig voorstel in eene vergadering van directeur en onderwijzers behandeld en daarop een besluit genomen.

Dit met redenen te omkleeden besluit wordt door den directeur aan den districts-schoolopziener ter goedkeuring gezonden.

Eerst nadat deze verleend is kan het uitvoering erlangen.

Moet een kweekeling, die in het genot eener Rijkstoelage is, voor altijd verwijderd worden, dan wordt het besluit der vergadering door den districtsschoolopziener, vergezeld van zijn advies, aan de goedkeuring van Onzen Minister onderworpen.

§ 4. Van het toezicht.

26. Met het toezicht over de Rijksnormaallessen is de districts-schoolopziener belast, tot wiens ambtsgebied de inrichtingen behooren.

27. De inspecteur roept eenmaal 'sjaars de districts-schoolopzieners binnen den kring zijner inspectie bijeen , ter bespreking van de belangen der Rijksnormaallessen in hun ambtsgebied.

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 Juni 1890, n°. 16 (Staatsblad n°. 97).

Mij bekend, De Minister van Binnenlandsche Zaken, {get.) dk Savornin Lohman.

Sluiten