Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelden gemiddeld tachtig guldeu of meer per leerling en per jaar opleveren, worden in die opgave alleen opgenomen met betrekking tot de kosten sub 6°. vermeld.

Indien de bijdrage in de jaarwedden van onderwijzers volgens het bij de wet van 8 December 1889 (iStaatsblad n°. 175) gewijzigd art. 45 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127) over eenig dienstjaar voor eene gemeente minder mocht bedragen dan de som der Rijks vergoeding in de kosten van het lager onderwijs, niet medegerekend die voor het stichten van schoollokalen en onderwijzerswoningen en het aanschaffen van noodzakelijke schoolmeubelen bij eerste inrichting van nieuwe lokalen, waarop die gemeente krachtens evengenoemd wetsartikel, zooals dat luidt volgens de wet van 11 Juli 1884 (Staatsblad n°. 123), over 1889 aanspraak kou doen gelden, zenden Gedeputeerde Staten, in plaats van de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde opgaven, aan Onzen voornoemden Minister eene opgaaf van het bedrag der kosten die, blijkens de vastgestelde rekening over het voorlaatste jaar door die gemeente zijn gemaakt en naar den regel van art. 45, zooals dat luidt volgens laatstgenoemde wet, aanspraak geven op de Rijksvergoeding van 30 pCt.

Voor zooveel betreft gemeenten wier rekening op bovengenoemd tijdstip nog niet is vastgesteld, geschiedt de opgaaf in het eerste of wel die in het derde lid van dit artikel bedoeld, telkens binnen veertien dagen na vaststelling der rekening.

Het derde lid van dit artikel is niet van toepassiDg wanneer de gemeente over een dienstjaar de bijdrage in de jaarwedden van onderwijzers, volgens het bij de wet van 8 December 1889 {Staatsblad n°. 175) gewijzigd art. 45 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127), heeft genoteu.

5- Onze voornoemde Minister regelt het juiste cijfer van het bedrag, waarop elke gemeeute over dat dienstjaar aanspraak heeft als uitkeering, nadat de opgaaf, bedoeld in art. 4, bij hem zal zijn ontvangen.

Hij doet daarvan mededeeling aan Gedeputeerde Staten.

Sluiten