Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van 13 October 1890, houdende vaststelling van modellen van declaratiën enz., bedoeld in art. 7 van het besluit van 13 September 1890 (Staatsblad n°. 154). De Minister van Binnenlandsche Zaken,

Gelet op art. 7 van Zijner Majesteits besluit van 13 September 1890 (Staatsblad n°. 154), Heeft goedgevonden:

te bepalen dat de opgaven in de artikelen 1 en 4 en de declaratiën in artikel 3 van dat besluit vermeld, moeten opgemaakt worden in den vorm, waarvan de modellen onder A—G bij deze beschikking zijn gevoegd (1) en in duplo ingezonden.

's Gravenhage, 13 October 1890.

{get.) de Savornin Lohman.

Model F.

Bij het opmaken van de declaratie en _ het daarbij behoorend afschrift (beide in dubbel in te zenden) is het gebruik van gezegeld papier voor één exemplaar van die stukken niet verplichtend , wanneer het bedrag niet hooger dan ƒ 10 is.

Declaratie van de gemeente

van hetgeen het Rijk, overeenkomstig artikel 45, sub 2 der wet op het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) aan haar verschuldigd is als vergoeding van 25 pCt. van het bedrag van den betalingstermijn der aannemingsom

de aannemingsom waarop

de aannemer rectt heeft v00r h(jt

stichten

verbouwen van een 8C"°ollokaal in die gemeente.

Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der

declaratie van

is de gemeente aan dien aannemer wegens aannemingspeDningen ter voorschreven zake ver-

(1) De modellen A—E zijn hierna niet opgenomen, omdat zij niet genoegzaam van algemeen belang kunnen worden geacht.

Lager Onderto., ] 3e dr. -j Q

Sluiten