Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schnldigd ƒ , de rijksvergoeding van 25 pCt. bedraagt derhalve ƒ

De ondergeteekende verklaart deze declaratie te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van (in schrijfletters).

189

Het bestuur der gemeente voornoemd,

Gedeputeerde Staten van de provincie ... verklaren :

1°. deze declaratie te hebben onderzocht en haar goed te keuren tot een bedrag van ... (in schrijfletters).

2°.. dat de kosten , waarvan in deze declaratie 25 pCt. als rijksvergoeding aan het Rijk wordt in rekening gebracht, ten laste van het dienstjaar der gemeentebegrooting moeten betaald

worden.

189

Gedeputeerde Staten voornoemd,

NB. Onder het afschrift der declaratie van den aannemer moet het gemeentebestuur de volgende verklaring stellen :

Het bestuur der gemeente . . . verklaart: 1°. dat bovenstaand afschrift geheel overeenstemt met de bij hem ingekomen declaratie van den aannemer ... en

2°. dat hetgeen die aannemer daarin wegens het

8tichtj" aan de gemeente in rekening brengt, verbouwen

door haar deugdelijk is verschuldigd en onvergolden.

189

Het gemeentebestuur voornoemd,

Behoort bij beschikking van den Minister van Binncnlandsche Zaken ran 13 October 1890, n°. 5165, afd. A.Z.C.

Mij bekend, De Secretaris-Gene raai, {gei.) Hubrecht.

Sluiten