Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model G.

Bij het opmaken van de declaratie eii het daarbij behoorend afschrift (beide in dubbel in te zenden) is liet gebruik van gezegeld papier voor één exemplaar van die stukken niet verplichtend, wanneer het bedrag niet hooger is dan ƒ 10.

Declaratie van de gemeente

van hetgeen het Rijk, overeenkomstig artikel 45, sub 2 der wet op het lager onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij die van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175) aan haar verschuldigd is als vergoeding van 25 pCt. van het bedrag der koopsom , waarop de verkooper

recht heeft wegens verkoop van

een schoollokaal

een terrein voor het stichten van een schoollokaal in die gemeente.

Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der

declaratie van is de gemeente

aan den verkooper ter voorschreven zake verschuldigd ƒ

de rijksvergoeding van 25 pCt. bedraagt derhalve

De ondergeteekende verklaart deze declaratie te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van (in schrijfletters).

189

Het bestuur der gemeente voornoemd,

Gedeputeerde Staten van de provincie . . . verklaren :

1°. deze declaratie te hebben onderzocht en haar goed te keuren tot een bedrag van . . . (in schrijfletters).

2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 25 pCt. als rijks vergoeding aan het Rijk wordt in rekening gebracht, ten laste van het dienstjaar . . . der gemeentebegrooting moeten betaald worden.

189

Gedeputeerde Staten voornoemd,

NB. Onder het afschrift der declaratie van den

10*

Sluiten