Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene beslissing genomen in eene vergadering, waarin meer dan twee leden niet aan de stemming deelnemen.

De beslissing, zoowel omtrent de waardeering bij elk vak, als omtrent den uitslag van het examen, wordt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Staking van stemmen wordt geacht eene beslissing te zijn in den voor deu geëxamineerde minst gunstigen zin.

13. De uitslag van het examen wordt dadelijk aan de geëxamineerden medegedeeld ; de toegekende akten van bekwaamheid worden zoo spoedig mogelijk uitgereikt.

14. Zoowel de afgewezen adspiranten als zij , wier examen voldoende is geweest, ontvangen van de examen-commissie eene schriftelijke mededeeling van den uitslag van hun examen in elk vak.

Bovendien wordeu na afloop van het examen aan eiken adspirant, die dit verlangt, omtrent het door hem afgelegd examen mondeling inlichtingen gegeven.

Vóór den afloop van het geheele examen worden aan de adspiranten geenerlei inlichtingen omtrent den uitslag van het onderzoek in eenig vak verstrekt.

15. De commissiën zenden aan den voornoemden Minister een proces-verbaal van hare zittingen eene lijst, bevattende de namen en voornamen, de geboorte- en woonplaatsen en de dagteekeningen van geboorte der toegelaten geëxamineerden, benevens eene opgaaf van het getal der afgewezenen en van het getal dergenen, die zich tijdens het examen hebben teruggetrokken.

16. De voorzitters en leden der commissiën genieten, voor zooveel betreft de hun bij art. 62 der wet toegekende vacatiegelden, zes gulden voor eiken dag, waarop zij het examen of eene daartoe betrekkelijke vergadering der commissie bijwonen.

17. Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 1891.

Met gelijke dagteekening worden de Koninklijke besluiten van 27 Maart 1885 {Staatsblad n°. 74), 2 April 1887 {Staatsblad n°. 47) en 19 Maart 1888 {Staatsblad n°. 51) ingetrokken.

Sluiten