Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

1°. dat bet examen, bedoeld in artikel 65 der wet tot regeling van het lager onderwijs ter verkrijging eener akte van bekwaamheid voor huisen schoolonderwijs in het vak, genoemd onder p in art. 2 dier wet, mondeling en schriftelijk wordt afgelegd;

2°. dat bij het afnemen van dit examen het programma, aan dit besluit gehecht, tot leiddraad zal strekken;

3°. dat dit besluit in werking treedt op 1 Januari 1891.

De Minister van Binnenlandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst , en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Gravenhage, den 17den December 1890. {get.) EMMA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, {get.) de Savornin Lohman.

{TJitgeg. 22 Dec. 1890.)

PROGRAMMA van het examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in het vak, vermeld onder p in art. 2 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175), naar aanleiding van art. 65 der eerstgenoemde wet.

De vereischten zijn :

a. Kennis van de vlakke meetkunde, de vlakke driehoeksmeting en de stereometrie.

b. Kennis van de lagere algebra tot en met de vierkantsvergelijkingen, alsmede van de rekenkunstige en meetkunstige reeksen en de logarithmen.

c. Vaardigheid in de oplossing van eenvoudige stel- en meetkundige vraagstukken.

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 December 1890 {Staatsblad n°. 181).

Mij bekend, l>e Minister van Binnenlandsche Zaken, {get.) de Savornin Lohman.

Sluiten