Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Besluit van den 2\sten Mei 1891, S. 97, tot herziening van de Regelen voor de Rijkskweekscholen voor de onderwijzers en onderwijzeressen , bedoeld in art. 24 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (Staatsblad n°. 175).

In naam van H. M. WILHELMINA, enz.

Wij EMMA, enz.

Op de voordracht van den Minister van Binnenlandsche Zaken, van 2 April 1891, n°. 8423, afdeeling Ouderwijs;

Overwegende, dat het noodig is, de Regelen voor de Rijkskweekscholen voor de onderwijzers en onderwijzeressen, bedoeld in art. 24 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127), vastgesteld bij Koninklijk besluit van 28 Mei 1879 {Staatsblad n°. 105), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 16 September 1887 {Staatsblad n°. 163) te herzien;

Den Raad van State gehoord (advies van den 28 April 1891, n°. 21);

Gelet op het nader rapport van den voornoemden Minister, van 19 Mei 1891, n°. 1675, afdeeling Onderwijs;

Hebben goedgevonden en verstaau:

1°. vast te stellen de Regelen voor de Rijkskweekscholen voor de ouderwijzers en onderwijzeressen, bedoeld in art. 24 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 {Staatsblad n°. 175), zooals die bij dit besluit zijn gevoegd;

2°. te bepalen, dat de sub 1°. bedoelde Regelen van af 1 Juli 1891 van kracht zullen zijn, met uitzondering van de artikelen 5 , eerste lid, 7, vijfde lid, en 23, die op 1 Januari 1892 in werking treden;

3°. met ingang vau I Juli 1891 in te trekken de Regelen voor de Rijkskweekscholen voor de onderwijzers en onderwijzeressen, bedoeld in art. 24 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127), vastgesteld bij Koninklijk besluit van 28 Mei 1879 {Staatsblad n°. 105), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 16 September 1887 {Staatsblad n°. 163), met uitzondering van de

Sluiten